Vedtægter

Samrådets Vedtægter kan læses her

Vedtægter pr. januar 2019

 
Om foreningen

§1 Foreningens navn er Gistrup Samråd.

§2 Gistrup Samråd er en interesseorganisation for Gistrup by og nærmeste opland.

§3 Samrådet er en paraplyorganisation for områdets foreninger, institutioner og borgergrupper med valgt ledelse og/eller bestyrelse. Samrådet kan repræsentere medlemmer i henhold til konkret indgåede aftaler.

Medlemskab

§4 Som medlemmer kan optages alle foreninger, institutioner og borgergrupper med et naturligt tilknytningsforhold til Gistrup.

§5 Medlemskab er effektivt, når kontingentet er betalt og gælder for det pågældende kalenderår. Udmeldelse skal ske skriftligt senest 14 dage før et årsskifte. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og gælder for et kalenderår.

Formål

§6 Samrådets formål er:

 • at aktivere områdets foreninger, institutioner, borgere og virksomheder til en fælles indsats for at gøre Gistrup til et levende og engagerende bysamfund.
 • at skabe, koordinere og synliggøre fælles aktiviteter i Gistrup.

Dette sker gennem følgende hovedopgaver:

 • at medvirke til at gøre området mere attraktivt at færdes og leve i for borgerne.
 • at arbejde for skabelse/opretholdelse af et velfungerende kulturelt mødested.
 • at koordinere og igangsætte tiltag i forhold til kommunale myndigheder efter forudgående demokratisk dialog med medlemmerne. Samrådet er lokalsamfundets talerør i forhold til de kommunale myndigheder i sager af fælles interesse.
 • at understøtte samarbejdet mellem institutioner, foreninger og borgergrupper.
 • at arbejde for etablering/drift af et ungdomssamråd for Gistrup.
 • at arbejde for udvikling af infrastruktur i og omkring Gistrup by.
Drifts- og kapitalforhold

§7 Driften af Gistrup Samråd gennemføres ved kontingent, tilskud fra offentlige myndigheder, private / offentlige fonde, arrangementer og frivillige bidrag.

Hæftelse

§8 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne. Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelse

§9 Gistrup Samråd ledes af en bestyrelse på 5 (eller 7) medlemmer. Den siddende bestyrelse foreslår til generalforsamlingen antallet af bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode.

§10 Generalforsamlingen foretager valg til samrådets bestyrelse. I ulige år vælges 2 ud af 5 (eller 3 ud 7) bestyrelsesmedlemmer for 2 år og i lige år 3 ud 5 (eller 4 ud af 7) bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

§11 Valgbare til bestyrelsen er medlemsforeninger, -institutioner og –borgergrupper. En forening, institution eller borgergruppe kan højst have 1 bestyrelsespost i Samrådet. Forinden valghandlingen oplyses en navngiven person som repræsentant for bestyrelseskandidaten.

§12 Samrådets bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Samrådet udarbejder selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal som minimum sikre, 

at medlemmerne har adgang til referater af generalforsamling og bestyrelsesmøder senest 8 dage efter mødets afholdelse,

at bestyrelsesmedlemmer angiver overfor bestyrelsen, hvilke(n) fysiske person(er) bestyrelsesmedlemmet lader sig repræsentere ved i bestyrelsesarbejdet. 

Ordinær generalforsamling

§13 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen sker ved offentligt opslag og brev/mail til medlemmer af Samrådet med mindst 3 ugers varsel.

§14 Generalforsamlingen er øverste myndighed.

§15 Hver medlemsforening har 1 stemme ved personligt fremmøde, men kan møde med 2 repræsentanter, begge med taleret.

§16 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 1 uge inden samme. Med mindre samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede og tiltræder, kan der kun træffes beslutning om forhold optaget på dagsordenen eller som er indkommet som anført.
 6. Valg
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af 1 revisorer for 1 år
  3. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
 7. Evt.
 
Skriftligt materiale

§17 Materiale, der skal drøftes på generalforsamlingen, vedlægges indkaldelsen.

Ekstraordinær generalforsamling

§18 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når 2 ud af 5 (eller 3 ud af 7) bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, eller mindst 5 af samrådets medlemmer samlet skriftligt fremsætter forlangende herom med angivelse af hvad, der ønskes behandlet.

§19 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentlig opslag og udsendelse til samrådets medlemmer til afholdelse senest 1 måned efter fremsat begæring herom. Materiale, der skal drøftes på generalforsamlingen, vedlægges indkaldelsen.

Regnskab/revision

§20 Samrådets regnskab følger kalenderåret.

§21 Årsregnskabet påtegnes af samrådets revisor.

Vedtægtsændring

§22 Ændringer i disse vedtægter kan kun finde sted på generalforsamlingen med alm. flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte. Ændrede vedtægter træder i kraft straks ved vedtagelsen.

Ophævelse

§23 Beslutning om samrådets ophævelse kan kun finde sted på en generalforsamling, samt en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling indkaldt således, at der bliver indkaldt med mindst 3 og højst 6 uger mellem møderne. Beslutningerne skal ske med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte, der er stemmeberettigede. Evt. formue fordeles til Gistrup Samråds medlemmer.

Disse vedtægter er vedtaget på Gistrup Samråds

ekstraordinære generalforsamling d. 10. januar 2019

Gistrup samråd

Gistrup samråd er en paraplyorganisation for foreninger i Gistrup

Medlemmer er foreninger i Gistrup.

Gistrup samråd er kommunens naturlige talerør til Gistrup

Best login